I Kongres Geoinformacyjny

 

/ X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne /

 

 

 

multi-logo.png

 

 

 

poster2.jpg

 

 

 

Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Kartograficzny

Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Teledetekcji

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Kartografów Polskich 

oraz 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 

zapraszają na

 

X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne

 

organizowane jednocześnie jako:

 

I Kongres Geoinformacyjny

Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni

Kraków25  27 października 2023 r.

 

 

Rosnąca w ostatnich latach popularność geoinformacji determinuje potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych w szerszym gronie. Po kilku latach przerwy z inicjatywy Stowarzyszeń - organizatorów wydarzenia - powstała idea wspólnych cyklicznych spotkań poszerzonych o tematykę związaną z systemami informacji przestrzennej.
 X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne z poszerzoną tematyką organizowane będzie jako:

I Kongres Geoinformacyjny

 Wydarzenie to pozwoli na pełną integrację środowisk związanych z geoinformacją w kraju, ale nie tylko. Docelowo formuła Kongresu będzie obejmować swoim zasięgiem również środowiska międzynarodowe.

 Kongres Geoinformacyjny będzie wydarzeniem naukowym, które umożliwi prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

Celem Kongresu jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych kartograficznych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych w systemach informacji przestrzennej. Kongres obejmie zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji sytuacyjnej i wysokościowej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, a także analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach.

 

Sesje tematyczne oraz posterowe

W ramach I Kongresu Geoinformacyjnego organizatorzy planują przeprowadzenie sesji tematycznych związanych z tematyką Kongresu. Planuje się m.in. sesję pt. “Geoinformacja w administracji”, poświęconą bieżącym problemom wykorzystania geoinformacji w działaniach samorządów. Planowane jest również przeprowadzenie sesji posterowych. Układ sesji tematycznych oraz posterowych, a także ich nazwy zostaną podane w komunikacie nr 3, po otrzymaniu zgłoszeń od uczestników. Planowany jest również konkurs z nagrodami dla młodych naukowców (do 35 roku życia). Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie Kongresu.

Wystawy i warsztaty

W trakcie obrad Kongresu odbędą się również prezentacje firm branżowych, a wystawy sprzętu i oprogramowania będą dostępne przez cały czas trwania Kongresu.

Planowane są również warsztaty z zakresu m.in. fotogrametrii i teledetekcji niskopułapowej oraz oprogramowania do przetwarzania danych geoinformacyjnych.

Zapraszamy wszystkie chętne firmy do uczestnictwa i do oferowania swoich rozwiązań zarówno w formie wystaw jak i warsztatów.

 

Proponowany zakres szczegółowy tematyki naukowej Kongresu

 • Geoinformacja w administracji
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Tendencje rozwoju w fotogrametrii, kartografii i teledetekcji
 • Metody i algorytmy przetwarzania danych geoinformacyjnych
 • Przetwarzanie danych z lotniczego i naziemnego skaningu laserowego
 • Zastosowanie platform UAV (BSP) w pozyskiwaniu geoinformacji
 • Zdalne metody pomiarowe w zastosowaniach inżynierskich
 • Integracja, modelowanie, rekonstrukcje 3D i wizualizacja geodanych
 • Zastosowania obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości
 • Satelitarna interferometria radarowa – InSAR
 • Monitoring rolnictwa i ekosystemów przyrodniczych
 • Rola sztucznej inteligencji w tworzeniu geoinformacji
 • Systemy Informacji o budynkach (BIM)
 • Geoinformacja w hydrografii
 • Edukacja w zakresie geoinformacji
 •  

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli

 

Alicja Kulka - Główny Geodeta Kraju 

Łukasz Kmita​​​​​​​ - Wojewoda Małopolski

Witold Kozłowski​​​​​​​ - Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski ​​​​​​​ - Prezydent Miasta Krakowa