multi-logo.png

 

 

KOMUNIKAT 2

 

 

 

Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

oraz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 

zapraszają na

 

X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne

 

organizowane jednocześnie jako:

 

I Kongres Geoinformacyjny

 

„Współczesne technologie geoinformacyjne 

w modelowaniu przestrzeni”

 

Kraków, 25 – 27 października 2023 r.

 

Tematyka Kongresu

 

Rosnąca w ostatnich latach popularność geoinformacji determinuje potrzebę wymiany doświadczeń  w zakresie pozyskiwania i przetwarzania geodanych w szerszym gronie. Po kilku latach przerwy z inicjatywy Stowarzyszeń - organizatorów wydarzenia - wznowiona została idea wspólnych cyklicznych spotkań poszerzonych o tematykę związaną z systemami informacji przestrzennej.
 X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne z poszerzoną tematyką organizowane będzie jako:

I Kongres Geoinformacyjny

Wydarzenie to pozwoli na pełną integrację środowisk związanych z geoinformacją w kraju, ale nie tylko. Docelowo formuła Kongresu będzie obejmować swoim zasięgiem również środowiska międzynarodowe.

Kongres Geoinformacyjny będzie wydarzeniem naukowym, które umożliwi prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

Celem Kongresu jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych kartograficznych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych w systemach informacji przestrzennej. Kongres obejmie zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji przestrzennej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, a także analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach.

Proponowany zakres szczegółowy tematyki naukowej Kongresu:

   Geoinformacja w administracji

   Systemy Informacji Przestrzennej

   Tendencje rozwoju w fotogrametrii, kartografii i teledetekcji

   Metody i algorytmy przetwarzania danych geoinformacyjnych

   Przetwarzanie danych z lotniczego i naziemnego skaningu laserowego

   Zastosowanie platform UAV (BSP) w pozyskiwaniu geoinformacji

   Zdalne metody pomiarowe w zastosowaniach inżynierskich

   Integracja, modelowanie, rekonstrukcje 3D i wizualizacja geodanych

   Zastosowania obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości

   Satelitarna interferometria radarowa – InSAR

   Monitoring rolnictwa i ekosystemów przyrodniczych

   Rola sztucznej inteligencji w tworzeniu geoinformacji

   Systemy Informacji o budynkach (BIM)

   Geoinformacja w hydrografii

     Edukacja w zakresie geoinformacji

 

W ramach kongresu przewidujemy również prelekcje zaproszonych gości zagranicznych.

Sesje tematyczne oraz posterowe

W ramach I Kongresu Geoinformacyjnego organizatorzy planują przeprowadzenie sesji tematycznych związanych z tematyką Kongresu. Planuje się m.in. sesję pt. “Geoinformacja w administracji”, poświęconą bieżącym problemom wykorzystania geoinformacji w działaniach samorządów. Planowane jest również przeprowadzenie sesji posterowych. Układ sesji tematycznych oraz posterowych, a także ich nazwy zostaną podane w komunikacie nr 3, po otrzymaniu zgłoszeń od uczestników. Planowany jest również konkurs z nagrodami dla młodych naukowców (do 35 roku życia). Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie Kongresu.

Wystawy i warsztaty

W trakcie obrad Kongresu odbędą się również prezentacje firm branżowych, a wystawy sprzętu
 i oprogramowania będą dostępne przez cały czas trwania Kongresu.

Planowane są również warsztaty z zakresu m.in. fotogrametrii i teledetekcji niskopułapowej oraz oprogramowania do przetwarzania danych geoinformacyjnych.

Zapraszamy wszystkie chętne firmy do uczestnictwa i do oferowania swoich rozwiązań zarówno
 w formie wystaw jak i warsztatów.

Publikacje

Nadesłane materiały naukowe mogą zostać opublikowane w czasopismach tematycznych poszczególnych towarzystw takich jak:

Aktualne informacje umieszczane będą na stronie kongresu www.kongres-geo.pl

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż.  Joanna Bac-Bronowicz, prof.  PWR         Stowarzyszenie Kartografów Polskich,

                                                                                                     Politechnika Wrocławska

prof. dr hab.  inż. Aleksandra Bujakiewicz                            Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji,

                                                                                                     Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak                                         Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki,

                                                                            Stowarzyszenie Kartografów Polskich

prof. dr hab. inż. Konrad Eckes                                                Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformacji,

                                                                                                      Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,

                                                                                                      Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska                                   Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,

                                                                                                      Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum                                   Stowarzyszenie Kartografów Polskich,

                                                                                                      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński                                     Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji,

                                                                                                      Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Jan R. Olędzki                                                      Honorowy Przewodniczący Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji

prof. dr hab. inż. Krystian Pyka                                                Polskie Towarzystwo Fotogrametrii  i Teledetekcji,

                                                                                                      Akademia Górniczo-Hutnicza 

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński                                             Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,

                                                                                                      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ                                    Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji,

                                                                                                      Uniwersytet Łódzki

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW                                      Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 

                                                                                                      Stowarzyszenie Kartografów Polskich,

                                                                                                      Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Grzegorz Jóźków                                                    Polskie Towarzystwo Fotogrametrii   i Teledetekcji, 

                                                                                                      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Jolanta Korycka-Skorupa                                                      Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny,

 Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Marek Mróz                                                           Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,

                                                                                                      Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW                                 Stowarzyszenie Kartografów Polskich,

                                                                                                      Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW                  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji,

                                                                                                      Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Piotr Sawicki                                                          Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,

                                                                                                      Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

dr hab. inż. Dorota Zawieska                                                   Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,

                                                                                                      Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska                        Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,

                                                                                                      Wojskowa Akademia Techniczna

 

Komitet Sterujący

 

prof. dr hab. inż.  Joanna Bac-Bronowicz, prof.  PWR          Stowarzyszenie Kartografów Polskich

dr inż. Krzysztof Bakuła                                                             Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

dr hab. Marek Baranowski, em. prof.  IGiK                            Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny

 Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

prof. dr hab. Jacek Kozak                                                          Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK                                      Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji

 

Komitet Organizacyjny

 

dhab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH                               Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

                                                                                              Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

                                                                                              Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji

dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH                                Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego,

                                                                                              Akademia Górniczo-Hutnicza

dr inż. Ewa Głowienka                                                              Sekretarz,

                                                                                                     Akademia Górniczo-Hutnicza

dr inż. Kazimierz Bujakowski                                                   Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

dr inż. Wojciech Drzewiecki                                                    Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK                                Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny

mgr inż. Aleksandra Jasińska                                                  Akademia Górniczo-Hutnicza

dr inż. Tomasz Kogut                                                                Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

mgr inż. Barbara Kosińska                                                       Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Zarząd Główny

dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH                                  Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki

dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. URK                                  Stowarzyszenie Kartografów Polskich

dr inż. Beata Szafrańska                                                          Stowarzyszenie Geodetów Polskich

dr inż. Mariusz Twardowski                                                    Akademia Górniczo-Hutnicza

dr  Aleksandra Wagner                                                             Akademia Górniczo-Hutnicza   

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK                                        Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Teledetekcji 

 

Terminy

 

15 czerwca 2023 r.                                   zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie oraz tytułu i rozszerzonego streszczenia referatu (ok. 2000 znaków)
 (zmiana z 31 maja 2023)                       publikowanego w materiałach konferencyjnych oraz w czasopismach z listy Kongresu

30 czerwca 2023 r.                                  dokonanie wpłaty za udział w Kongresie w obniżonej cenie

30 września 2023 r.                                 ostateczny termin nadsyłania prezentacji i posterów oraz zgłaszania pełnych tekstów publikacji do poszczególnych redakcji

 

 Zgłoszenia można dokonać poprzez:

Miejsce Obrad

 

Qubus Hotel Kraków, adres: ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków

Opłaty

 

Opłata za uczestnictwo w Sympozjum wynosi:

- w terminie do 30 czerwca 2023 r.                                                            –     950  zł + VAT

- w terminie po 30 czerwca 2023 r.                                                            –   1150  zł + VAT

- dla doktorantów, studentów oraz emerytów niepracujących            –     500  zł + VAT

 

z możliwością zwolnienia z podatku VAT.

 

Opłata obejmuje:

- udział w Sympozjum w dniach 25 –27 października 2023 r.

- materiały konferencyjne

- udział w uroczystej kolacji 25 października (środa) 2023 r. w hotelu QUBUS

 

Opłata nie obejmuje biletów do teatru i wybranych wycieczek zaproponowanych na stronie Kongresu przez organizatorów.

Opłata nie obejmuje zakwaterowania. Istnieje możliwość rezerwacji pokoju w hotelu Qubus w cenie 440  brutto (pokój jednoosobowy) i 500 zł brutto (pokój dwuosobowy) - przy rezerwacji należy podać hasło “IKG 2023 AGH”.

Za dodatkową opłatą będzie można uczestniczyć w planowym w drugim dniu zorganizowanym wyjściu do teatru Bagatela (koszt zależny będzie od liczby chętnych uczestników - przewidywany to 150 zł). Na stronie Kongresu można znaleźć propozycję hoteli w różnych standardach z wstępnym blokiem rezerwacji dla uczestników Sympozjum.

 

Wpłatę należy dokonać na konto ZG SGP:

mBank konto: 14 1140 0026 0000 3522 2900 1015 z dopiskiem:  IKG 2023 - Imię i Nazwisko

Liczba miejsc uczestników Kongresu ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

 

Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30, paw. C4

30-059 Kraków

tel.: +48 12 617 39 93, +48 617 38 26

 

e-mail: sekretariat@kongres-geo.pl

tel.: +48 12 617 39 93, +48 617 38 26

 

strona domowa kongresu: www.kongres-geo.pl  

Osoby do kontaktu:

 

dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

e-mail: smikrut@agh.edu.pl, tel. 0 606 668 665

 

dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH - Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

e-mail: entice@agh.edu.pl

 

dr inż. Ewa Głowienka - Sekretarz

e-mail: eglo@agh.edu.pl